..

     Kerko Trademarks                                              Kerko  Patenta 

..
     Flete Te Verdha      Fletet e Verdha          Kategorite         FV Mobile                      About US  
MARKA  TE REGJISTRUARA  

Periudha Janar - Mars   2007

      Foto - Logo

                               

( Numri i kërkesës -  ) AL/T/ 2006/479

( Data e Depozitimit -  ) 02/10/2006

( Prioriteti -  ) -5054853 13/04/2006 CM

( Administrator i Markes -  ) Vodafone Group Plc.

Vodafone House, The Connection, Newbury, Bershire, RG14 2FN, United

Kingdom Brekshire,, GB

( Riprodhimi i Markes -  ) VODAFONE FOR WORK

( 510:Klasifikimi -  ) 9 Aparate dhe instrumenta të telekomunikacionit, të telefonisë dhe

të komunikimit; aparate dhe instrumenta për komunikimin e të dhënave; aparate

dhe instrumenta për përpunimin, transmetimin, ruajtjen, hyrjen ne program,

marrjen dhe gjetjen e të dhënave që janë në formën e të dhënave të koduara,

tekstit, zërit, pamjeve grafike ose videoje ose një kombinim i këtyre formatimeve;

aparate, instrumenta dhe pajisje për përpunimin e imazhit; aparate fotografikë;

modemë; karta të koduara; karta krediti me kujtesë(smart); karta qe përmbajnë

mikroprocesorë; karta me qarqe të integruar; media për ruajtjen e informacionit,

të dhënave, imazheve dhe tingujve; karta identifikuese elektronike; karta telefoni;

karta krediti për telefona; transportues të dhënash optike, dixhitale dhe

magnetike; media për ruajtjen dhe regjistrimin e të dhënave optike, dixhitale dhe

magnetike (bosh dhe të regjistruara); programe kompjuterikë, duke përfshirë

programe kompjuterike të marra nga të dhënat(database) e një kompjuteri tjetër,

Internet ose rrjet tjetër elektronik; audio dixhitale, video dhe të dhëna (të

shkarkueshme) të marra nga të dhënat bazë të një kompjuteri ose nga Interneti;

ndihmës dixhital personal; aparate dhe instrumenta për marrjen dhe

transmetimin e të dhënave satelitore; aparate për shkarkimin e audio, video dhe

të dhënave nga Interneti; karikues baterish për përdorim me aparatet dhe

instrumentat e telekomunikacionit dhe komunikacionit; bateri; adaptorë për

përdorim me pajisjet dhe instrumentat e telekomunikacionit dhe komunikacionit;

radiotelefona, telefona fiks dhe të lëvizshëm; aksesorë elektrikë dhe elektronikë

dhe pajisje periferiale të dizenjuara dhe të përshtatura për përdorim me aparatet

dhe instrumentat e telekomunikacionit dhe komunikacionit; qarqe elektronike

për transportimin e të dhënave programuese; aparate dhe instrumenta pozicional

dhe navigatorë elektronikë dhe satelitorë duke përfshirë sisteme pozicionimi

globale; pajisje të montueshme në tavolinë ose makinë që përfshijnë një

altoparlant i cili lejon përdorimin e receptorit te telefonit pa duar ne skeletin e

receptorit telefonik ne makine; mbështetës për receptorin e telefonit në makinë;

pjesë dhe përshtatës të përfshira në klasën 9 për të gjitha mallrat e

sipërpërmendura.

35 Organizimi, veprimi dhe mbikqyrja e shitjeve dhe skemave nxitëse

promocionale; sigurimi i informacionit dhe këshillimit për promovimin e

komoditeteve dhe zgjedhja dhe paraqitja e produkteve; mbledhja së bashku, për

përfitimin e të tjerëve, e një varieteti telekomunikacionesh dhe mallrash të

multimedias duke mundësuar që blerësit të shohin dhe të bljenë ato mallra

telekomunikacionesh dhe të multimedias që përfshijnë shërbime të tilla të

siguruara on-line nga të dhënat bazë të një kompjuteri, nga Interneti ose rrjete të

tjera elektronike; shërbime për kërkim të dhënash; shërbime në promovimin e

biznesit, shërbime kërkimore, menaxhuese, administruese, ndihmëse dhe

informuese; shërbime informimi dhe këshillimi në lidhje me të gjitha shërbimet e

sipërpërmendura.

37 Instalimi, riparimi dhe mirëmbajtja e aparateve dhe instrumentave të

komunikimit dhe telekomunikacioneve; sigurimi i informacionit, shërbimë

këshillimi, shërbime konsultimi dhe ndihmë në lidhje me të gjitha shërbimet e

sipërpërmendura duke përfshirë sigurimin e shërbimeve të tilla on-line nga të

dhënat bazë të një kompjuteri, nga Interneti ose rrjete të tjera elektronike.

38 : Shërbime të telekomunikacionit dhe të telefonisë së lëvizshme dhe fikse,

shërbime të telekomunikacionit satelitor, celular dhe radio; dhënia me qira e

aparateve dhe instrumentave të komunikimit dhe telekomunikacionit;

komunikimi i informacionit (duke përfshirë faqet e internetit) dhe i të dhënave

nëpërmjet radios, telekomunikacioneve dhe satelitit; telefona, telefona të

lëvizshëm, transmetim dhe mbledhje e mesazheve, radio-faks, transferimi i

thirrjes, shërbime në përgjigjen e telefonave dhe në postën elektronike për të

tjerët; transmetimi, shpërndarja dhe marrja e tingujve, të dhënave, imazheve,

muzikës dhe informacionit; shërbime për numërtimet personale; shërbime për

zëvendësimin e përkohshëm të aparaturave të telekomunikacionit në rast

prishjeje, humbjeje ose vjedhjeje; sigurimi i shërbimeve të Internetit, në vecanti

shërbime aksesi për Internet; sigurimi i shërbimeve protokolluese të aplikimit pa

tel duke përfshirë ato që përdorin një kanal komunikimi të sigurtë; shërbime për

sigurimin e informacionit në lidhje me aparaturat dhe instrumentat e

kominikimit dhe telekomunikacionit ose shërbimë për identifikimin e tyre;

shërbime për mesazhe kryesisht për dërgimin, marrjen dhe kalimin e mesazheve

në formën e teksteve, të zërit, pamjeve grafike ose videoje ose nëpërmjet

kombinimit të këtyre formatimeve; shërbime për mesazhe të unifikuara; shërbime

për postën me zë; shërbime për video-konferencat; shërbime për video telefoninë;

sigurimi i lidhjeve të telekomunikacioneve në të dhënat bazë të një kompjuteri,

Internet ose rrjete të tjera elektronike; sigurimi i aksesit në audio dixhitale, video

dhe të dhënat e faqeve të internetit nga të dhënat bazë të një kompjuteri,

Interneti ose rrjete të tjera elektronike; shpërndarja e audios, videos dhe të

dhënave nga telekomunikacionet; dhënia me qira e aparateve, instrumentave,

instalimeve ose përbërësve të tyre për përdorim në sigurimin e shërbimeve të

lartpërmendura; shërbime këshillimi, informimi dhe konsultimi në lidhje me të

gjitha të sipërpërmendurat

 

 

( Numri i kërkesës -  ) AL/T/ 2006/480

( Data e Depozitimit -  ) 02/10/2006

( Prioriteti -  ) -

( Administrator i Markes -  ) Brown-Forman Corporation

850 Dixie Highway, Louisville 40Numri i kërkesës -  Kentucky, US

( Riprodhimi i Markes -  ) WOODFORD RESERVE

WOODFORD RESERVE

( 510:Klasifikimi -  ) 33 Pije alkoolike perfshi pije alkoolike te distiluara.

 

 

( Numri i kërkesës -  ) AL/T/ 2006/482

( Data e Depozitimit -  ) 03/10/2006

( Prioriteti -  ) -

( Administrator i Markes -  ) Finlandia Vodka Worldwide Ltd.

Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki, FI

( Riprodhimi i Markes -  ) FINLANDIA

( 510:Klasifikimi -  ) 33 Pije alkoolike, perfshire pije alkoolike te distiluara;

 

 

( Numri i kërkesës -  ) AL/T/ 2006/483

( Data e Depozitimit -  ) 03/10/2006

( Prioriteti -  ) -

( Administrator i Markes -  ) Jack Daniel's Properties, Inc.

4040 Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael, California 94903, US

( Riprodhimi i Markes -  ) JACK DANIEL'S

-

( 510:Klasifikimi -  ) 33 Pije alkoolike, perfshire pije alkoolike te distiluara;

 

 

( Numri i kërkesës -  ) AL/T/ 2006/484

( Data e Depozitimit -  ) 03/10/2006

( Prioriteti -  ) -

( Administrator i Markes -  ) Finlandia Vodka Worldwide Ltd.

Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki, FI

( Riprodhimi i Markes -  ) FINLANDIA

( 510:Klasifikimi -  ) 33 Pije alkoolike perfshire pije alkoolike te distiluara.

 

 

( Numri i kërkesës -  ) AL/T/ 2006/487

( Data e Depozitimit -  ) 05/10/2006

( Prioriteti -  ) -2006-031356 06/04/2006 JP

( Administrator i Markes -  ) Nintendo Co., Ltd.

11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi; Kyoto., JP

( Riprodhimi i Markes -  ) VIRTUALCONSOLE

( 510:Klasifikimi -  ) 9 Lojra video konsumatoresh;

 

 

( Numri i kërkesës -  ) AL/T/ 2006/488

( Data e Depozitimit -  ) 05/10/2006

( Prioriteti -  ) -

( Administrator i Markes -  ) DAJANA SH.P.K.

Rruga e Mborjes, Blloku i Vilave, Kutia Postare Nr. 39, Korçe, AL

( Riprodhimi i Markes -  ) DAJANA PASTIÇERI

- Vishnje, e verdhe

( 510:Klasifikimi -  ) 30 Pasta, torta, çokollata, akullore, buding, embelsira, prodhime

brumi te perfshira ne klasen 30.

 

 

( Numri i kërkesës -  ) AL/T/ 2006/489

( Data e Depozitimit -  ) 09/10/2006

( Prioriteti -  ) -

( Administrator i Markes -  ) Great Wall Motor Company Limited

2266 Chaoyang South Street, Baoding, Hebei 071000,, CN

( Riprodhimi i Markes -  )

-

( 510:Klasifikimi -  ) 12 Automobila; makina; kamiona; kamiona te vegjel (mjete); makina

sportive; autobuza (motorr per autobuza); mekanizma shtytes per mjetet e tokes;

makina kampingu; tapiceri per mjete; ambulanca.

37 Mirembajtja dhe riparimi i mjeteve motorike; stacione sherbimi per mjetet;

stacion me gaz per mjete; pastrues per mjete; lubrifikim mjetesh; trajtim antindryshk

per mjetet; llusterimi i mjeteve; pastrimi i makinave; rimbushje e

gomave.

 

 

( Numri i kërkesës -  ) AL/T/ 2006/492

( Data e Depozitimit -  ) 10/10/2006

( Prioriteti -  ) -

( Administrator i Markes -  ) AL-FAKHER FOR TOBACCO TRADING & AGENCIES CO., LTD

P.O. Box. 911145 Amman 11191;, JO

( Riprodhimi i Markes -  ) AL-FAKHER & DEVICE

( 510:Klasifikimi -  ) 16 Leter, karton dhe mallrat e prodhuara nga keto materiale, qe

nuk perfshihen ne klasa te tjera; materiale te printuara; meteriale per liberlidhje;

fotografi; kancelari; adezive per kanceleri apo qellime shtepiake; materiale

artistesh; panela; makina shkrimi dhe materiale zyre (perveç mobiljeve);

materiale udhezuese dhe didaktike (perveç aparaturave); materiale plastike per

paketim (qe nuk perfshihen ne klasa te tjera); materiale stampimi shkrimi;

materiale stampimi.

34 Duhan; artikuj per pirje duhani; shkrepse.

 

 

( Numri i kërkesës -  ) AL/T/ 2006/493

( Data e Depozitimit -  ) 13/10/2006

( Prioriteti -  ) -

( Administrator i Markes -  ) British American Tobacco (Brands) Limited

Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R2PG, United Kingdom, GB

( Riprodhimi i Markes -  ) TASTE TRANSMISSION TECHNOLOGIES

( 510:Klasifikimi -  ) 34 Cigare, duhan, produkte te duhanit, artikuj per duhanpires,

çakmake, shkrepse.

 

 

( Numri i kërkesës -  ) AL/T/ 2006/494

( Data e Depozitimit -  ) 20/10/2006

( Prioriteti -  ) -2006-036607 20/04/2006 JP

( Administrator i Markes -  ) Nintendo Co., Ltd.,

11-1,Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JP

( Riprodhimi i Markes -  ) WII

( 510:Klasifikimi -  ) 25 veshje ; llastik corapesh ; mbajtese corapesh ;tiranta ;rrip mesi ;

rripa per veshje ; veshje per kembet ; kostume maskarade ; veshje per sporte ;

kepuce me qafa per sporte.eshje ; llastik corapesh ; mbajtese corapesh ;tiranta

;rrip mesi ; rripa per veshje ; veshje per kembet ; kostume maskarade ; veshje per

sporte ; kepuce me qafa per sporte.

30 kafe dhe kakao ; kafe e papjekur[ e paperpunuar] ; caj ; ereza ; beharna;

preparate aromatike per ushqime[ jo prej " vajrave esenciale "] ; oriz i zhveshur ;

tershere e zhveshur ; elb i zhveshur ; miell per ushqim ; gluten per ushqim ;

preparate drithi ; shuke buke kineze te mbushura [gyoza,te gatuara] ; sanduice ;

shuke buke kineze te zjera me presion [shumai, te gatuara] ; sushi ; topa

gjalpi te perziera me copa te vogla oktapodi te skuqura [takoyaki] ;

kulece te mbushura me mish te grire te gatuara ne presion [niku-manjuh] ;

hamburgera [ te pergatitura] ; pica [ te pergatitura] ; dreke kutie [ te

pergatitura] ; hotdog [ te pergatutura] ; byreqe me mish [ te pergatitura] ;

ravioli [ te pergatitura] ; embelsira, buke dhe kulece ; perzierje te castit per

embelsira ; perzierje akulloreje ; perzierje sherbeti ; brume bajamesh ; maja

pluhur ; oriz i maltuar per fermentim [koji] ; maja ; pluhur pjekes ; akull

ushqimor ; agjente lidhes per akullore ; zbutesa mishi per qellime shtepiake ;

llum sake(pije japoneze) [ per ushqim] ; preparate per te forcuar kremin e rrahur.

42 dizenjimi i lojrave video konsumatoresh ; dizenjimi ; konvertim te dhenash te

programeve te kompjuterit ; riprodhim i programeve te kompjuterit ;

verifikim dhe vertetim i perdoruesve ne rrjet ne tregtine elektronike ; dhenia me

qira e shiritave magnetike, programeve te sigurise se ruajtjes dvd-rom-eve

dhe cd-rom-eve per kompjutera dhe sistem kompjuteri te lojrave video

konsumatoresh ; perpunim informacioni nepermjet kompjuterave

;dizenjimi, programimi dhe ruajtja e programeve per makinat salle lojrash video

dhe lojrat video konsumatoresh ; sigurimi i informacionit per dizenjimin,

programimin dhe ruajtjen e programeve te kompjuterit per mbrojtjen

e sistemit dhe rrjeteve kompjuterike nga hyrja e pa-autorizuar ; dizenjimi i

programit te komputerit, programimi i kompjuterit, ose ruajtja e programit te

kompjuterit ; dhenie me qira e kompjuterave ; sigurimi i programeve te

kompjuterit nepermjet telekomunikacionit ; sigurimi i programeve te kompjuterit

; instalimi i progamit te kompjuterit ; keshillime teknike ne lidhje me

performancen, drejtimin, etj. te kompjuterave, automjeteve dhe makinave te tjera

qe kerkojne nivel te larte te njohurive personale, mjeshteri ose eksperience te

operatoreve per tju permbajtur perpikmerise se kerkuar ne venien ne

funksionim te tyre ; sigurimi me informacion meteorologjik ; dizenjim

arkitekturor ; matje ; studime ose kerkime gjeologjike ; dizenjimi i makinave,

aparateve, instrumentave [ ku perfshihen pjeset e tyre] ose i sistemeve te perbera

nga keto makina, aparate dhe instrumenta ; eksperimentimi, inspektimi ose

kerkime ne fushen farmaceutike, kozmetike dhe ushqimore ; kerkime per

konstruksione ndertimi ose planimetri qyteti ;eksperimentimi ose kerkime per

parandalimin e ndotjes ; eksperimentimi ose kerkime per elektricitetin,

eksperimentimi ose kerkime per ndertime komunale ; eksperimentimi ,

inspektimi ose kerkime ne fushen e agrikultures, rritjes se gjese se gjalle apo te

peshkimit ; eksperimentimi ose kerkime per makineri, aparate dhe instrumenta ;

agjensi ose ndermjetesi ne tregti per licensimin e te drejtes se autorit ; agjensi per

sigurime shoqerore ; dhenie me qira e aparateve matese ; dhenie me qira e

aparateve dhe instrumentave laboratorike ; dhenie me qira e instrumentave te

skicimit

 

 

( Numri i kërkesës -  ) AL/T/ 2006/496

( Data e Depozitimit -  ) 24/10/2006

( Prioriteti -  ) -

( Administrator i Markes -  ) F.U.Ferra - Ujë Mineral Sh.p.k.

Linze, km 7, Tirane, AL

( Riprodhimi i Markes -  ) KRISTAL

( 510:Klasifikimi -  ) 1 Kimikate qe [perdoren ne industri, shkence e fotografi, si edhe ne

bujqesi, frutikulture dhe pyje; rreshire artificiale e paperpunuar; plehera

organike; perberje per shuarjen e flakeve; preparate kimike per konservimin e

produkteve ushqimore; substanca per trajtimin e lekureve; substanca ngjitese qe

perdoren ne industri.

3 Substanca zbardhuese si dhe substanca te tjera per larje; hekurosje rrobash;

substanca per pastrim, lustrim, larje dhe zmerilim; sapun, parfumeri; vajra

esenciale, kozmetike, locione per floket; pasta dhembesh.

11 Aparate per qellim ndricimi, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje,

ajrosje, furnizim me uje dhe per perdorim sanitaro-shendetesor.

25 Veshje, veshje te ndryshme per kembet, kapele.

29 Mish, peshk, shpende te eger; produkte mishi; fruta dhe perime te

konservuara, te thara dhe te gatuara; xhelatine; recelra; komposto; veze;

qumesht dhe produkte qumeshti; vajra ushqimore dhe yndyrna.

30 Kafe, çaj, kakako, sheqer, oriz, tapioke, miell palme, kafe industriale; miell

dhe preparate qe rrjedhin nga dritherat, buke, pastiçeri dhe embelsira te ftohta;

mjalte; melase, miell per pjekje; kripe; uthull; salca (kondimente); nuanca dhe

ereza; akullore.

31 Produkte bujqesore, frutore dhe te pyllit si dhe drithera qe nuk perfshihen

ne klasa te tjera; kafshe te gjalla, fruta te fresketa dhe perime; farera, bime

natyrale dhe lule; produkte ushqimore per kafshe, malto.

32 Birra; uje mineral natyral dhe i gazuar si dhe pije te tjera jo-alkooloke; pije

frutash dhe lengje frutash; shurupe si dhe preparate te tjera per pergtitjen e

pijeve.

33 Pije alkolike (perveç birres).

35 Reklamat; Menaxhim biznesi; Administrim biznesi; funksione zyre.

36 Sigurimet; çeshtje financiare; çeshtje monetare; çeshtje te pasurive te

paluajtshme.

41 Edukimi; sherbime treinimi; aktivitete zbavitjeje, veprimtari sportive dhe

kulturore.

43 Sherbime per ofrim ushqimi dhe pijesh; sherbim akomodimi i perkohshem

(hoteleri).

 

 

( Numri i kërkesës -  ) AL/T/ 2006/497

( Data e Depozitimit -  ) 24/10/2006

( Prioriteti -  ) -

( Administrator i Markes -  ) EGNATIA GROUP sh.a.

Lagjia "Emin Matraxhiu" (ish konservimi) Elbasan, AL

( Riprodhimi i Markes -  ) EGNATIA GROUP

- E bardhe, e zeze.

( 510:Klasifikimi -  ) 33 Verera te llojeve te ndryshme.

 

 

( Numri i kërkesës -  ) AL/T/ 2006/498

( Data e Depozitimit -  ) 24/10/2006

( Prioriteti -  ) -

( Administrator i Markes -  ) British American Tobacco (Brands) Inc.

2711 Centerville Road Suite Prioriteti -  Wilmington Delaware 19808, US

( Riprodhimi i Markes -  ) KENT

-

( 510:Klasifikimi -  ) 34 Cigare, duhan, produkte duhani, artikuj per duhanpiresit,

cakmake, shkrepse.

 

 

( Numri i kërkesës -  ) AL/T/ 2006/499

( Data e Depozitimit -  ) 24/10/2006

( Prioriteti -  ) -

( Administrator i Markes -  ) British American Tobacco (Brands) Limited

Globe House 4 Temple Place London WC2R 2PG , GB

( Riprodhimi i Markes -  ) NANOTEK

( 510:Klasifikimi -  ) 34 Cigare, duhan, produkte duhani, artikuj per duhanpiresit,

cakmake, shkrepse.

 

 

( Numri i kërkesës -  ) AL/T/ 2006/500

( Data e Depozitimit -  ) 24/10/2006

( Prioriteti -  ) -

( Administrator i Markes -  ) British American Tobacco (Brands) Inc.

2711 Centerville Road Suite Prioriteti -  Wilmington Delaware 19808, US

( Riprodhimi i Markes -  ) KENT SILVER NEO

( 510:Klasifikimi -  ) 34 Cigare, duhan, produkte duhani, artikuj per duhanpiresit,

cakmake, shkrepse.

 

 

( Numri i kërkesës -  ) AL/T/ 2006/501

( Data e Depozitimit -  ) 24/10/2006

( Prioriteti -  ) -

( Administrator i Markes -  ) British American Tobacco (Brands) Limited

Globe House 4 Temple Place London WC2R 2PG, GB

( Riprodhimi i Markes -  ) WHITE INFINA

( 510:Klasifikimi -  ) 34 Cigare, duhan, produkte duhani, artikuj per duhanpiresit,

cakmake, shkrepse.

 

 

( Numri i kërkesës -  ) AL/T/ 2006/502

( Data e Depozitimit -  ) 24/10/2006

( Prioriteti -  ) -

( Administrator i Markes -  ) British American Tobacco (Brands) Inc.

2711 Centerville Road Suite Prioriteti -  Wilmington Delaware 19808, US

( Riprodhimi i Markes -  ) NANOTEK

( 510:Klasifikimi -  ) 34 Cigare, duhan, produkte duhani, artikuj per duhanpiresit,

cakmake, shkrepse.

 

 

( Numri i kërkesës -  ) AL/T/ 2006/504

( Data e Depozitimit -  ) 25/10/2006

( Prioriteti -  ) -

( Administrator i Markes -  ) Dow AgroSciences LLC

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US

( Riprodhimi i Markes -  ) NURELLE

( 510:Klasifikimi -  ) 5 Pesticide, preparate per shkaterrimin e paraziteve, fungicide,

herbicide dhe insekticide.

 

 

( Numri i kërkesës -  ) AL/T/ 2006/505

( Data e Depozitimit -  ) 26/10/2006

( Prioriteti -  ) -

( Administrator i Markes -  ) "OLIM" sh.a.

Gjokaj, Tirane, buze autostrades Tirane-Durres., AL

( Riprodhimi i Markes -  ) AGROTEK

- Jeshile, blu, e bardhe.

( 510:Klasifikimi -  ) 31 Ushqim per kafshet.

 

 

( Numri i kërkesës -  ) AL/T/ 2006/506

( Data e Depozitimit -  ) 27/10/2006

( Prioriteti -  ) -

( Administrator i Markes -  ) Max Mara Fashion Group S.r.l.

Via del Carmine, 10 10122 Torino;, IT

( Riprodhimi i Markes -  ) MAX & CO.

( 510:Klasifikimi -  ) 18 Lekure dhe imitime lekure, dhe mallra te prodhuara nga keto

materiale dhe te paperfshira ne klasa te tjera; lekure kafshesh, gezofe; valixhe

dhe çanta udhetimi; çadra, çadra dielli dhe bastune; kamzhike, pajime dhe

takeme kuajsh.

25 Veshje, kepuce, kapele.

 

 

( Numri i kërkesës -  ) AL/T/ 2006/507

( Data e Depozitimit -  ) 27/10/2006

( Prioriteti -  ) -

( Administrator i Markes -  ) Nioxin Research Laboratories, Inc.

2124 Skyview Drive Lithia Springs, Georgia 30122;, US

( Riprodhimi i Markes -  ) NIOXIN

( 510:Klasifikimi -  ) 3 Preparate per kujdesin e flokeve.

                                                  

 

                                               Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

 Fletet e Verdha Te Shqiperise - Albanian Yellow Pages | Copyright 1997-| Tel +355 4 266023 | Fax +355 4 239523 |

                                                   Flete te Verdha -   Welcome to ALBANIAN YELLOW PAGES, the Albanian business directory. ( Fletet e Verdha)

                                                Search for information (address, telephone/fax No., e-mail) on a supplier or service provider in Fletet e Verdha Albania.

                 

                  | Albanian Hotels | Albanian White Pages| Albanian Map Directory | Travel in Albania | Home Page | InternationalDirectories|

                             |Albanian Superpages Albanian Telephonebook| Albanian Business DirectoryTrademark Flete te Verdha |